Visitors terms and conditions

MŰVÉSZETEK VÖLGYE

LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 35., cégjegyzékszám: 19-09-517015) (a továbbiakban: Szervező) által szervezett Művészetek Völgye fesztiválon (a továbbiakban: fesztivál vagy Völgy) résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató vagy Látogatók) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépők (jegy,bérlet) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét, hogy a Völgy egy speciális körülmények között megrendezett fesztivál, ahol a porták, magánházak (Udvarok) kinyitják kapuikat és a programhelyszínek az Udvarokban kapnak helyet, ahol a Völgyfalvak (azaz Kapolcs és az adott évben fesztiválprogramokat kínáló környező települések), továbbá az Udvarok tulajdonosainak mindennapi élete a fesztivállal együtt, egymással teljesen összefonódva zajlik, ahol az utcán közlekedő fesztiválozók között halad a közúti átmenő forgalom, továbbá az épített környezet a tulajdonos igényei szerint kerül kialakításra, így az elzárt, fesztiválcélokhoz igazított területen megrendezett fesztiválokhoz képest a látogatóknak rendkívül fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére.

1.3. A látogatók saját felelősségükre léphetnek be a Völgyfalvakba, illetve a fesztivál programjaira, a Szervezőnek a 1.2 pontban foglaltakra figyelemmel nincs befolyása - az általa szervezett, belépőköteles programokon kívül- a Völgyfalvakban történt esetleges káreseményekre, így felelősségét mindenre kiterjedően kizárja.

1.4. A Völgyfalvakba érkező olyan látogatókkal, akik a belépővel látogatható programokon nem kívánnak részt venni, így nem vásárolnak belépőt, a Szervező nem kerül jogviszonyba. A Völgyfalvakba történő belépés semmilyen jogviszonyt nem keletkeztet, így egy esetleges káresemény esetén a Szervezőt nem terheli felelősség és helytállási kötelezettség.

1.5. A Szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni. 

1.6. A hatályos Szabályzat a http://www.muveszetekvolgye.hu/ oldalon hozzáférhető, továbbá a fesztivál alatt az összes jegyárusító és információs pontnál megtalálható, kérjük, hogy a belépő megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el, mivel a belépő megváltásával elismeri annak megismerését és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

1.7. A belépő megvásárlásával a Látogató hozzájárul, hogy mint a fesztivál résztvevőjéről, róla videofelvétel vagy fotó készülhet.

 

2. A Felek közötti jogviszony tartalma

2.1. A Szervező a Látogató részére belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a fesztivál programjain, a Látogató pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a Szervező részére.

2. 2. A Völgy programok összességéből tevődik össze, mely programokat a Szervező jelentős számú közreműködővel, azok teljesítésének függvényében valósít meg, így adott fellépő előadásának megtartását, annak milyenségét vagy adott programon történő részvétel lehetőségét a Szervező nem garantálja. A nézőtéri helyszíneket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, a helyszínek maximális befogadóképességének elérése esetén a Szervező jogosult a további belépést megtiltani, ezzel kapcsolatban a Látogatót igényérvényesítési jog nem illeti meg.  

 

3. Belépők (jegyek, bérletek)

3.1. A belépők fajtáiról és azok áráról a Szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást. A belépők ellenértéke jelen Szabályzatban meghatározott felelősség korlátozásokra tekintettel került meghatározásra.

3.2. A belépő megvásárlását követően a karszalag testesíti meg a belépőhöz fűződő jogokat és kötelezettségeket. A Völgyfalvakba a belépés ingyenes, de a programokat csak érvényes karszalaggal rendelkezők látogathatják.

3.3. Kizárólag a csuklón hordott, ép karszalag jogosít a programokon való részvételre, amit belépéskor a Szervező által megbízott személyek (völgymunkások, biztonsági szolgálat) ellenőriznek.

3.4. Ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótol. A karszalag másra át nem ruházható, a sérült (pl. átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható) karszalag érvénytelen.

3.5. A programokra a belépés 6 éves korig és 6 éveseknek ingyenes. Amennyiben az adott évben van gyermekprogram napijegy, úgy ezen belépő vonatkozásában gyermeknek minősül 18 év alatti személy.

 

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a Völgyben a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatokozó jogszabályoknak, valamint jelen szabályzatnak megfelelően viselkednek.

4.2. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik a Völgy szellemiségébe.

4.3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a fesztiválhelyszíneket (Udvarokat), továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

4.4. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartják. Kifejezetten vállalják, hogy amennyiben a Szervezőt a Látogató jogszabálysértésére figyelemmel az illetékes hatóság megbírságolja, úgy a Szervező részére megtéríti a bírság összegét.

4.5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a fesztiválon kívül vásárolt italokat nem jogosult bevinni az egyes programhelyszínekre.

4.6. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a Völgyben hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvételt készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

4.7. A Látogatók jogosultak a Völgyben hang- és képfelvétel készítésére, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli engedélyével készíthetnek.

4.8. A Látogatók számára a Völgyben folyamatos mentőszolgálati jelenlét és orvosi ügyelet biztosított, amely szolgáltatásokat társadalombiztosítás jogviszonyuknak megfelelően jogosultak igénybe venni.

4.9. A Látogatók a fesztiválon való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal, a polgárőrséggel, a Völgymunkásokkal jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.

4.10. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

4.11. A Szervező - a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel - kizárólag a programhelyszíneken történt, Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező Látogatók felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező és az adott programhelyszín helyszíngazdája közötti szerződés alapján esetleges kárát, amennyiben a hivatkozott szerződés úgy rendelkezik, közvetlenül a Helyszíngazda felé érvényesítheti.

4.12. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett ingóságok, értékek illetve a Völgybe behozott, őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából és eltűnéséből eredő kárért a Szervező felelősségét kizárja.

4.13. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.

4.14. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a Völgyben okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

4.15. A Szervező értékmegőrzőt biztosít, a Látogatók itt helyezhetik el értékeiket. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a fesztiválra behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért (például, de nem kizárólagosan a megrongálódásból, eltűnésből, eltulajdonításból eredő kárért). A Szervező nyomatékosan felhívja a Látogatók figyelmét, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, az értékeket az értékmegőrzőben helyezzék el. 

 

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatókra. A Szervező és a közreműködő művészek, vendéglátósok, árusok, illetve fesztiválhelyszíneket működtető helyszíngazdák közötti jogviszonyokat külön szerződések rendezik. A Szabályzat keltezése napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani.

5.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv) rendelkezései az irányadók.

 

Kapolcs, 2017. május 2.

 

Művészetek Völgye Nonprofit Kft.

Oszkó-Jakab Natália

ügyvezető sk.